Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Simone Medicare gevestigd te Doetinchem aan de Baron van Dieststraat 39, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65787692.

1.            Algemeen

1.1.       De onderstaande algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (“de algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door Simone Medicare uitgebracht, alle aanbiedingen als door Simone Medicare gedaan en alle overeenkomsten die Simone Medicare met haar opdrachtgevers aangaat. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Simone Medicare in een contractuele relatie, van welke aard dan ook, staat of komt te staan, met uitzondering van de leveranciers van Simone Medicare.

1.2.       Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten van Simone Medicare. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

1.3.       Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn op een offerte, aanbieding en/of overeenkomst, dan zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op alle nieuwe of daaruit voortvloeiende offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.4.       Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen. 

1.5.       Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever van Simone Medicare worden gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Simone Medicare is ingestemd.

1.6.       Simone Medicare behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

1.7.       Simone Medicare is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met de opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.

1.8.       Iedere communicatie tussen Simone Medicare en opdrachtgever kan elektronisch geschieden behoudens voorzover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. Daar waar in deze algemene voorwaarden ‘schriftelijk’ staat, dient eveneens ‘elektronisch’ te worden gelezen. De door Simone Medicare opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever. 

2.            Offerte, Aanbieding en Overeenkomst

2.1.       Alle aanbiedingen en offertes van Simone Medicare zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en zijn gebaseerd op de bij de eventuele aanvrage door of namens de opdrachtgever verstrekte specificaties en aantallen. Aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van vier weken, tenzij een andere termijn in de aanbieding of offerte staat vermeld.

2.2.       Aanvragen van een offerte door opdrachtgever binden Simone Medicare niet en gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod door Simone Medicare.

2.3.       Afbeeldingen en beschrijvingen in prospecties, brochures, tekeningen en andere presentaties van zowel Simone Medicare als derden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld doch geven een algemene voorstelling en binden ons niet, daar telkens, gezien de aard der te leveren producten, veranderingen kunnen plaatsvinden die leiden tot verschillen qua afbeelding, kleur etc. Verschillen ter zake geven de opdrachtgever noch het recht de levering(en) te weigeren, noch het recht schadevergoeding te eisen. 

2.4.       De opdrachtgever is uitdrukkelijk verplicht -indien de uitvoering van werkzaamheden en/of levering buiten Nederland dient plaats te vinden- in het land waar de overeenkomst moet worden uitgevoerd op deze uitvoering betrekking hebbende regels van dwingendrechtelijke aard in ieder geval voor afgifte van de offerte door Simone Medicare, schriftelijk aan Simone Medicare bekend te maken, bij gebreke waarvan terzake van niet-naleving van bedoelde dwingendrechtelijke regels geen enkele aansprakelijkheid door Simone Medicare kan en zal worden aanvaard, ongeacht de regelgeving van het betrokken land.

2.5.       Een overeenkomst komt tot stand nadat een van de opdrachtgever ontvangen order schriftelijk door Simone Medicare wordt bevestigd middels een orderbevestiging. In het geval van consumenten kan een overeenkomst eveneens tot stand komen indien een consument een order plaatst en Simone Medicare een aanvang heeft genomen met de uitvoering van die opdracht, in de ruimste zin des woords.   

2.6.       De orderbevestiging bevat alle informatie ter zake van de order zoals die zal worden uitgevoerd. De opdrachtgever is uitdrukkelijk tot onmiddellijke controle van de orderbevestiging gehouden en dient binnen 5 (vijf) werkdagen na verzenddatum eventuele onjuistheden schriftelijk aan ons te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de termijn van 5 werkdagen uit, dan is de opdrachtgever uitdrukkelijk niet gerechtigd hierop later terug te komen.

2.7.       In onze offertes, aanbiedingen en orderbevestigingen voorkomende evidente verschrijvingen binden ons niet; wij zijn ter zake steeds tot aanpassing gerechtigd.

2.8.       Alle door Simone Medicare verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven omtrent te verwachten aanwendingsmogelijkheden van door Simone Medicare te leveren producten zijn vrijblijvend en worden alleen verstrekt bij wijze van niet-bindende informatie.

2.9.       Wij zijn voorts gerechtigd de door de opdrachtgever verstrekte order in haar geheel dan wel gedeeltelijk uit te besteden aan derden/leveranciers. 

3.            Wijzigingen in de order

3.1.       Indien de opdrachtgever de oorspronkelijke order of overeenkomst wenst te wijzigen, dient hij deze wijzigingen tijdig en schriftelijk in duidelijke bewoordingen en/of omschrijvingen aan Simone Medicare kenbaar te maken. 

3.2.       Deze wijzigingen behoeven onze uitdrukkelijke schriftelijke instemming, waarna zij onderdeel uit zullen gaan maken van de overeenkomst. De aan de wijziging verbonden meerkosten zullen aan de opdrachtgever extra in rekening worden gebracht.

3.3.      Tenuitvoerlegging van mondelinge en/of per telefoon opgegeven spoedeisende wijzigingen in een eerder verstrekte order, geschiedt geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

3.4. Wijziging van een order is nimmer toegestaan ten aanzien van orders die reeds bij ons of bij de door ons

ingeschakelde derde(n) in productie zijn genomen of ten aanzien van orders die reeds ter levering door ons zijn verzonden.

3.5.       Wijziging in een reeds verstrekte opdracht kan leiden tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd, in welk geval het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden onverkort van toepassing zal zijn.

4.            Prijzen

4.1.       De prijzen, zoals vermeld in onze offertes, aanbiedingen en orderbevestigingen zijn steeds gebaseerd op ten tijde van onze aanbieding, offerte of orderbevestiging geldende prijzen, kosten en regelgeving.

4.2.       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de kosten van aan de af te leveren producten verbonden transport-, montage- en installatiewerkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever.

4.3.       Indien na de datum van onze offerte, aanbieding of orderbevestiging deze fabrieksprijzen, materiaalprijzen e.d., de lonen, sociale lasten, belastingen, in- en uitvoerrechten, vrachtprijzen, vervoerskosten, assurantiepremies of andere relevante factoren ter vaststelling van onze prijzen een verhoging mochten ondergaan – daaronder begrepen prijsstijgingen als het gevolg van waardevermindering van Nederlandse valuta – of indien door wijziging van een of meer van deze genoemde factoren onze marges een verandering ondergaan, ook al geschiedt dit tengevolge van reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, dan zijn wij gerechtigd onze prijs aan te passen, zulks tot het moment dat de Producten aan de opdrachtgever zijn geleverd.

4.4.       De door ons genoemde prijzen zijn steeds gesteld in de Euro tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en steeds exclusief omzetbelasting (btw) en andere daarmee gelijk te stellen heffingen.

5.            Levering

5.1.       Levering als in deze voorwaarden bedoeld is de handeling waardoor wij aan onze leveringsverplichting voldoen. Gelet op het in artikel 7 bepaalde, hoeft levering geen eigendomsovergang te beogen of teweeg te brengen.

5.2.       Van levering is sprake indien de producten zijn afgeleverd op de in de orderbevestiging genoemde plaats of een door de opdrachtgever nader aangegeven plaats van aflevering. 

5.3.       Tenzij anders is overeengekomen,is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkomen en ontvangen mededeling van gereedkomen in ontvangst te nemen. Indien Simone Medicare door opdrachtgever niet in de gelegenheid wordt gesteld om de goederen af te leveren, dan wordt levering geacht te hebben plaats gevonden op het moment dat Simone Medicare aan de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de producten voor afname gereed staan.  

5.4.       Bij bestellingen en/of zendingen die moeten worden geleverd buiten Nederland geldt dat levering geschied ‘ex-works’ (‘af-fabriek’), als bedoeld in de Incoterms 2000, hetgeen betekent dat de producten voor de opdrachtgever conform deze clausule op een nader aan te geven tijdstip voor afname gereed staan, tenzij schriftelijk een andere afspraak terzake van het vervoer en de aflevering is gemaakt. 

5.5.       De door ons respectievelijk de door ons in te schakelen derde(n) te leveren producten komen voor rekening en risico van de opdrachtgever zodra deze aan hem zijn afgeleverd. 

5.6.       Indien op verzoek van de opdrachtgever de verzending of aflevering plaatsvindt op een door de opdrachtgever nader aan te geven bijzondere wijze, dan komen de daaraan verbonden extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

5.7.       Voor alle producten geldt dat zij worden geleverd, zolang de voorraad strekt.  

6.            Levertijden

6.1.       De levertijd begint te lopen vanaf het moment waarop de order door Simone Medicare, conform het bepaalde in artikel 2 van deze voorwaarden, schriftelijk wordt bevestigd. Indien voor de uitvoering van de order bepaalde gegevens noodzakelijk zijn, danwel de vervulling van bepaalde formaliteiten vereist is, gaat de levertijd eerst in nadat alle gegevens in het bezit van Simone Medicare zijn, danwel de vereiste formaliteiten zijn vervuld. Indien door Simone Medicare een eerste betaling bij het verstrekken van de order wordt verlangd, begint de levertijd eerst te lopen op de dag waarop deze betaling is ontvangen.

6.2.       De door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden slechts bij benadering en nimmer als fatale termijn in de zin van de Wet. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal de opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming of opschorting van enige verplichting, welke voor hem uit de betrokken overeenkomst of enige nadere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, noch recht geven tot het door of met behulp van derden verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de betrokken overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde, fouten van onze personeelsleden of door ons ingeschakelde derden hier uitdrukkelijk niet onder begrepen, of sprake is van het in het volgende lid bepaalde.

6.3.       Indien wij de levertijd hebben overschreden, dan is de opdrachtgever gehouden ons uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke te stellen en ons alsnog een additionele leveringstermijn toe te staan van tenminste 4 (vier) weken. Overschrijden wij deze additionele leveringstermijn eveneens, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst ten aanzien van het nog niet uitgeleverde deel schriftelijk gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat onzerzijds enige verplichting tot schadevergoeding zal ontstaan.  

6.4.       Uitstel van levertijd op verzoek van de opdrachtgever kan slechts geschieden met onze uitdrukkelijke schriftelijke instemming. Uit dit uitstel eventueel voor ons voortvloeiende kosten en verliezen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. De door ons ter zake te verstrekken kostenopgave is voor de opdrachtgever bindend, behoudens tegenbewijs.

6.5.       De opdrachtgever geeft ons reeds voor alsdan toestemming de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en ter zake hiervan per deellevering telkens de opdrachtgever afzonderlijk te factureren. Iedere deellevering vormt een aparte levering en zal als zodanig worden behandeld.  

7.            Eigendomsvoorbehoud

7.1.           Alle geleverde producten gaan in eigendom over op de opdrachtgever indien de opdrachtgever volledig heeft voldaan

aan al zijn verplichtingen aangaande de verschuldigde tegenprestatie en/of koopprijs jegens ons, die voortvloeien uit de overeenkomst die tot levering van de betreffende producten leidde, of uit andere overeenkomsten als met de opdrachtgever gesloten ter zake van de levering van producten en het daarmee samenhangend verrichten van werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het door de opdrachtgever tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

7.2.       Het in lid 1 bedoelde uitgebreide eigendomsvoorbehoud geldt uitdrukkelijk ook indien de verschuldigdheid van de koopprijs door de opdrachtgever is opgenomen in een rekening-courantverhouding ter zake van de levering van producten en het daarmee samenhangend verrichten van werkzaamheden. In het laatste geval blijft het eigendomsvoorbehoud van kracht totdat het ten laste van de opdrachtgever openstaande debetsaldo is aangezuiverd.

7.3.       Tot aan het moment der volledige en behoorlijke nakoming door de opdrachtgever van de hierboven bedoelde verplichtingen, blijven de geleverde producten ons eigendom. De opdrachtgever is gehouden om voor zover binnen zijn bedrijfsvoering mogelijk onze producten als zodanig herkenbaar af te zonderen. 

7.4.       De opdrachtgever is gerechtigd om de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening weder te verkopen of te be- en verwerken. De opdrachtgever is evenwel niet gerechtigd om de bedoelde producten aan derden te huurverkopen, te verhuren, in bruikleen te geven, in pand te geven of als zekerheid, op welke wijze dan ook, te doen dienen dan wel anderszins in de feitelijke macht van een derde te brengen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

7.5.       De opdrachtgever is verplicht de hier bedoelde producten op eerste verzoek aan ons te tonen en deze in geval van betalingsverzuim, alsmede indien sprake is van een ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12, desverlangd terstond aan ons of een door ons aangewezen derde, onze personeelsleden hieronder begrepen, af te geven. De opdrachtgever wordt tevens geacht ons nu reeds voor alsdan een onherroepelijke volmacht te hebben verstrekt tot het door ons dan wel een door ons aangewezen derde betreden van al zijn bedrijfsterreinen en -gebouwen teneinde de staat van de producten te inspecteren en in voorkomende gevallen conform het in de vorige zin bepaalde deze producten mee te nemen. Indien deze producten zich bevinden op het terrein van een derde zal de opdrachtgever ons in de gelegenheid stellen tot de in de voorgaande zin bedoelde terugname.

7.6.       Voor de op grond van dit artikel teruggenomen producten wordt – mits de producten zich in goede staat bevinden, en indien de producten rekening houdend met het mogelijk seizoen- en/of modegebonden karakter voor ons nog bruikbaar zijn – de opdrachtgever gecrediteerd naar de, conform de handelsgebruiken in onze branche vast te stellen waarde ten dage van de terugneming, onverminderd ons recht met deze creditering te verrekenen alle op de opdrachtgever rustende financiële verplichtingen jegens ons, met inachtneming van hetgeen in artikel 10 is geregeld met betrekking tot de toerekening van betalingen.

7.7.       De opdrachtgever is verplicht de producten te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade, en wel in dier voege dat in een desbetreffende verzekeringpolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op de producten van derden.

7.8.       Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van de verzekeringen als in voorgaande zin bedoeld, voor zover betrekking hebbende op de in lid a bedoelde producten, aan derden in pand te geven of tot zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen.

7.9.      Uitkeringen ter zake van schade en verlies van de producten treden in de plaats van de betrokken producten.

8.            Annulering door de opdrachtgever

8.1.       Indien de opdrachtgever zijn order geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, behoeft dit onze uitdrukkelijke schriftelijke instemming. Indien de order reeds bij ons respectievelijk de door ons ingeschakelde derde(n) in productie is genomen of ten aanzien van orders die reeds ter levering door ons zijn verzonden, is annulering niet meer mogelijk.

8.2.       Indien wij met annulering instemmen is de opdrachtgever gehouden aan ons alle met het oog op de uitvoering van de order gemaakte kosten te vergoeden, zulks onverminderd ons recht op vergoeding van de volledige schade, onze winstderving hier uitdrukkelijk onder begrepen. 

9.          Opschorting en ontbinding

9.1.       Indien :

 1. de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit enige met ons gesloten overeenkomst, waarvan deze algemene voorwaarden, deel uitmaken, mocht voortvloeien, financiële verplichtingen hieronder begrepen, alsook verplichtingen tengevolge van artikel 11 of Simone Medicare reden heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig zal voldoen aan enige verplichting die uit hoofde van de gesloten overeenkomst op hem rust;
 2. alsmede in geval van:
  1. beslag op goederen van de opdrachtgever, 
  1. eigen aanvraag van zijn faillissement of aanvraag van zijn faillissement door een derde,
  1. het aanvragen van het verlenen van surseance van betaling door de opdrachtgever,
  1. stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever,
  1. het aanstellen van een rechterlijk vermogensbeheerder indien de opdrachtgever een natuurlijk      persoon is, zoals bij onder bewindstelling en/of curatele en/of daarmee gelijk te stellen buitenlandse     varianten,
  1. de opdrachtgever buiten medeweten van ons enigerlei betalingsregeling met crediteuren treft of   opeisbare vorderingen van derden na het verstrijken van de hiervoor geldende betalingstermijn    onbetaald laat, 

wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met de opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, voortaan uitsluitend nog onder rembours te leveren of – te onzer keuze – de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende verklaring, zulks zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie (meer) gehouden zijn, alles onverminderd de ons verder toekomende rechten, waaronder onder meer het recht tot terughalen van de door ons afgeleverde producten, waarvoor het onder artikel 7 bepaalde eigendomsvoorbehoud geldt, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.

 • Indien wij van ons recht tot opschorting gebruik maken en de opdrachtgever vervolgens alsnog aan zijn verplichtingen voldoet, hebben wij als levertijd ter beschikking de tijd die, rekening houdend met de in ons bedrijf bestaande mogelijkheden, voor het uitleveren der producten redelijkerwijs noodzakelijk is.
  • Indien wij van ons recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten gebruik maken, zullen wij de afgewerkte, in bewerking zijnde en overige in de prijs inbegrepen materialen voor rekening en risico van de opdrachtgever opslaan respectievelijk doen opslaan door de door ons ingeschakelde derde en zal de opdrachtgever ons alvast de

              overgekomen prijs dienen te betalen, verminderd met de in de prijs gecalculeerde prijs van het ontbrekende en            met de eventueel reeds betaalde termijnen.

 • Wij hebben voorts te allen tijde het recht indien wij de uitvoering van de overeenkomst hebben opgeschort, alsnog tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
  • Indien wij de overeenkomst geheel of ten dele ontbinden, hebben wij het recht van de opdrachtgever te verlangen dat hij de afgewerkte, in bewerking zijnde en overige in de prijs begrepen materialen afneemt tegen betaling van de overeengekomen prijs, verminderd met de in die prijs gecalculeerde prijs van het ontbrekende en met de eventueel reeds betaalde termijnen, bij gebreke waarvan wij te onzer keuze de producten voor rekening en risico van de opdrachtgever zullen opslaan dan wel deze zullen verkopen. De opdrachtgever wordt geacht door het verstrekken van de opdracht ons nu reeds voor alsdan onherroepelijk tot een dergelijke verkoop te hebben gemachtigd. 
  • In alle in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen zijn onze vorderingen, welke wij op de opdrachtgever hebben en/of aldus verkrijgen, dadelijk, ineens en volledig opeisbaar.
  • De opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht om ontbinding van de overeenkomst te vorderen als geregeld in de artikelen 6:265 van het Burgerlijk Wetboek wegens tekortkoming in de nakoming onzerzijds.

10.         Betalingen

10.1.   Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal de opdrachtgever een factuur geheel betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum. In geval van consumenten heeft te gelden dat betaling dient te geschieden bij aflevering in contanten of door middel van een pinbetaling, tenzij Simone Medicare instemt met een andere wijze van betaling.  

10.2.   De opdrachtgever is uitdrukkelijk niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook op ons, noch is de opdrachtgever ten nadele van ons bevoegd beslag onder zichzelf te leggen.

10.3.   Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn de factuur heeft betaald wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, komt ieder recht op korting, voorzover vooraf uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, te vervallen en hebben wij, zonder dat daartoe enige sommatie of nadere ingebrekestelling is vereist, het recht de opdrachtgever een rente van 1,5% per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt gerekend, een en ander onverminderd de ons verder toekomende rechten.

10.4.   Betalingen door de opdrachtgever worden conform artikel 6:44 van het Burgerlijk Wetboek verwerkt, derhalve komen betalingen eerst in mindering op de kosten, vervolgens op de verbeurde rente en ten slotte in mindering op de verschuldigde hoofdsom en lopende rente.

10.5.   De opdrachtgever is aan Simone Medicare verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten die wij maken, respectievelijk moeten maken teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge de aangegane overeenkomst al dan niet in rechte van de opdrachtgever te vorderen, dan wel, aangesproken door de opdrachtgever, ons te verweren.

10.6.   Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval waarin wij ons ter zake van rechtsbijstand, waaronder invordering van aan ons toekomende bedragen, van de hulp van een derde of van derden hebben verzekerd. Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken zullen de buitengerechtelijke kosten in ieder geval minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, respectievelijk van het bedrag waarvoor wij de opdrachtgever aanspreken, dan wel de opdrachtgever ons aanspreekt, met een minimum van € 150,-.

11.         Zekerheidstelling en voorschotten

11.1.   Wij zijn, alvorens over te gaan tot uitvoering van de bevestigde order respectievelijk voortzetting van de reeds gedeeltelijk aangevangen uitvoering, te allen tijde bevoegd van de opdrachtgever te verlangen dat hij ter zake van de uit de overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende betalingsverplichtingen, een voorschot betaalt tot het voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende bedrag, dan wel – naar onze keuze – dat hij zorgt voor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte, ons conveniërende, zekerheidstelling.

11.2.   Indien de opdrachtgever weigert een in de voorgaande zin bedoeld voorschot dan wel zekerheidstelling op ons verzoek af te geven, zijn wij met onmiddellijke ingang gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door een aldus luidende verklaring, onverminderd de overige in deze voorwaarden vermelde ontbindingsgronden en onverminderd ons recht op vergoeding van schade als tengevolge van de ontbinding door ons geleden.

12.          Intellectuele Eigendomsrechten

12.1.   Alle rechten van industriële en/of intellectuele eigendom op door ons al dan niet voor de opdrachtgever bijzonderlijk vervaardigde en/of gebruikte patronen, dessins, tekeningen, teksten, afbeeldingen, modellen, producten, etc. behouden wij ons zeer uitdrukkelijk voor. Deze patronen, dessins, tekeningen, teksten, afbeeldingen, modellen, producten, etc. blijven ons eigendom en mogen nimmer zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, noch aan derden ter beschikking of inzage worden gesteld. Op ons eerste verzoek dienen patronen, dessins, tekeningen, teksten, afbeeldingen, modellen, producten, etc. aan ons op kosten van de opdrachtgever te worden toegezonden.

12.2  . Voor zover door ons bij de uitvoering van de opdracht hetzij kleding moet worden vervaardigd op basis van door de opdrachtgever aangeleverde dessins, ontwerpen en tekeningen, hetzij door ons in het kader van de door ons te vervaardigen kledingstukken respectievelijk de door ons ingeschakelde derde(n) te vervaardigen kledingstukken bepaalde modellen althans tekeningen althans ontwerpen dienen te worden betrokken althans overgenomen althans opgenomen op verzoek van de opdrachtgever, vrijwaart de opdrachtgever ons onvoorwaardelijk voor alle aanspraken van derden uit hoofde van intellectuele of industriële eigendomsrechten, hieronder begrepen auteursrecht, tekeningen- en modellenrecht en merkenrecht en zal de opdrachtgever ons uitdrukkelijk schadeloos stellen ter zake van alle schade als door ons naar aanleiding van dergelijke aanspraken geleden.

12.3.   Indien wij geconfronteerd worden met aanspraken als bedoeld in lid 2 van dit artikel, zijn wij gerechtigd juridische bijstand in te roepen en is de opdrachtgever gehouden ons alle kosten, samenhangend met deze juridische bijstand, volledig te voldoen, waarbij de kosten van juridische bijstand op minstens 15% van de beweerdelijke aanspraak van de ons aansprekende derde geacht worden te bedragen, onverlet ons recht de reële kosten te vorderen.

13.         Garanties en reclames

13.1.   Alle door Simone Medicare te vervaardigen en te leveren producten worden tegen aantoonbare materiaal- en constructiefouten gegarandeerd gedurende 2 maanden na levering, tenzij schriftelijk anders door Simone Medicare en opdrachtgever wordt overeengekomen.  

13.2.   Indien de door ons te leveren producten niet door ons zijn vervaardigd, zal de opdrachtgever aanspraak kunnen maken op de garantie zoals die door onze leverancier is verstrekt, tenzij schriftelijk anders tussen Simone Medicare en opdrachtgever is overeengekomen. 

13.3.   Garanties omtrent kleurechtheid, waterdichtheid, wasechtheid, krimpvrijheid en andere hoedanigheden der door ons geleverde producten of garanties aangaande exclusiviteit zijn slechts van kracht indien zij door ons uitdrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever zijn gegeven, dan wel op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever middels labels of etiketten op de respectievelijke producten zijn aangebracht. Het door ons respectievelijk onze leverancier zonder uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever aanbrengen van labels of etiketten op door ons te leveren producten heeft slechts een informatieve bedoeling en kan derhalve nimmer tot aansprakelijkheid onzerzijds leiden.

13.4.   Onder reclames wordt verstaan: alle grieven van de opdrachtgever ter zake van een gedane aflevering van producten. 

13.5.   Reclames die eenvoudig waarneembaar zijn, worden enkel in behandeling genomen indien deze binnen 10 werkdagen na ontvangst van de producten schriftelijk aan ons bekend worden gemaakt. Iedere reclame als in deze bepaling bedoeld moet een duidelijke omschrijving van deze klacht respectievelijk van de grieven bevatten. Reclames op een andere wijze gedaan of aangeleverd zijn van generlei waarde en worden niet in behandeling genomen. De opdrachtgever die de afgeleverde producten niet binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan behoorlijk op deugdelijkheid en conformiteit met de afgegeven orderbevestiging respectievelijk goedgekeurde proefkledingstukken en/of geaccordeerde kledingpatronen heeft onderzocht, wordt geacht onvoorwaardelijk met de levering akkoord te zijn gegaan

13.6.   Reclames ten aanzien van verborgen gebreken, dienen binnen 10 werkdagen na ontdekking van het mankement schriftelijk aan Simone Medicare kenbaar gemaakt te worden.

13.7.   Tenzij bij de bestelling bijzondere eisen aan de producten zijn gesteld en deze uitdrukkelijk door ons zijn bevestigd, worden producten geleverd van een kwaliteit als in onze branche gebruikelijk. Geringe afwijkingen betreffende de kwaliteit, kleuren, afwerking, maat en dergelijke kunnen nimmer een grond voor reclames opleveren.

13.8.   Afwijking of beschadiging tengevolge van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik door de opdrachtgever of reclames als gevolg van een niet volgens de gebruiksaanwijzing juist gebruik van het product kunnen eveneens nimmer een grond voor reclames opleveren.

13.9.   De opdrachtgever is gehouden de afgeleverde producten te controleren aan de hand van de door ons verstrekte orderbevestiging en reclames dienen dan ook gebaseerd te zijn op afwijking van het afgeleverde ten aanzien van deze orderbevestiging, tenzij door ons de afgeleverde producten zijn vervaardigd na goedkeuring van een proefkledingstuk en/of op basis van een voorafgaand geaccordeerd kledingpatroon zijn vervaardigd. Alsdan kunnen en moeten de reclames gebaseerd zijn op de orderbevestiging in samenhang met het geaccordeerde patroon en/of het uitgeprobeerde en goedgekeurde proefkledingstuk.

13.10.  De opdrachtgever zal in verband met de aard der geleverde producten en gelet op onze onbekendheid met de door de opdrachtgever mogelijk te gebruiken technieken en aan te wenden methoden in geen geval enige aanspraak tegen ons kunnen doen gelden indien hij de geleverde producten heeft be- of verwerkt, respectievelijk ter bewerking of verwerking aan derden heeft doorgeleverd.

13.11. In geval van een door ons gerechtvaardigd beoordeelde reclame, hebben wij steeds het recht de gereclameerde producten door andere te vervangen, dan wel – naar onze keuze – het recht een schadeloosstelling aan de opdrachtgever in geld te geven tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van de afgekeurde producten, met dien verstande dat de opdrachtgever hierop uitsluitend aanspraak kan maken wanneer hij de producten ter zake waarvan hij heeft gereclameerd, te onzer beschikking houdt en op ons eerste verzoek aan ons afgeeft.

13.12. Reclames geven de opdrachtgever nimmer het recht de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van met ons gesloten overeenkomsten op te schorten, in het bijzonder geen recht betaling van de factuur aangaande de verrichte levering van de producten waarop de reclames betrekking hebben of betaling van andere facturen op te schorten. 

13.13. Producten kunnen enkel aan Simone Medicare geretourneerd worden, nadat Simone Medicare daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven aan de opdrachtgever. De kosten van niet-toegestane, dan wel ongegronde retourzendingen zijn uitdrukkelijk voor rekening van de opdrachtgever. Wij hebben in bedoelde gevallen het recht de producten voor rekening en risico van de opdrachtgever onder derden op te slaan of onder dezelfde voorwaarden deze zelf ter beschikking te houden. De opdrachtgever is verplicht tot een zorgvuldige verpakking en verzending en tot verzekering van de te retourneren producten. Hij is aansprakelijk voor schade die door zijn nalatigheid ter zake voor ons is ontstaan.

13.14. Ten aanzien van kosten, die verband houden met niet toegestane retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door ons genomen maatregelen, is de door ons te overleggen specificatie voor de opdrachtgever bindend, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.

13.15. Iedere vordering uit hoofde van dit artikel komt te vervallen 6 maanden na de factuurdatum die betrekking heeft op de levering waarin de producten ter zake waarvan de opdrachtgever reclame wenst te maken, waren opgenomen. 

13.16. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens ons heeft voldaan, om welke reden dan ook, is gedurende de periode waarin hij met betaling in verzuim is, niet gerechtigd reclames als bedoeld in dit artikel in te dienen. Deze reclames kunnen achteraf niet alsnog ingediend worden.

14.         Overmacht

14.1.   Storing in ons bedrijf ten gevolge van overmacht (als zodanig zullen in het kader van door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten tussen partijen in ieder geval als overmacht gelden de navolgende omstandigheden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie respectievelijk beperking of stopzetting van leveringen der openbare nutsbedrijven, gebrek aan middelen tot energieopwekking, ICT-falen, brand, ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van vakbonden, waardoor leveren en/of produceren onmogelijk of onredelijk bezwarend wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen, producten en/of halffabricaten aan ons door derden, het verloren gaan van de producten als bestemd voor aflevering aan de opdrachtgever, en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der producten, welke de normale bedrijfsgang in ons bedrijf verstoren, en de uitvoering van de order(s) vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) leidt ertoe dat wij zijn ontslagen van het nakomen van de overeengekomen levertijd en/of onze leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en rente kan doen gelden. Wij zullen de opdrachtgever onverwijld waarschuwen indien zich een geval van overmacht als in de voorgaande zin bedoeld, voordoet.

14.2. Indien de overmacht als blijvend moet worden beoordeeld kunnen wij een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever.

14.3. Van blijvende overmacht is in ieder geval sprake indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt. In een dergelijk geval kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op de schadevergoeding.

14.4. De opdrachtgever is uitdrukkelijk niet gerechtigd ingeval van overmacht de overeenkomst te ontbinden respectievelijk te laten ontbinden.

15.          Aansprakelijkheid

15.1.   Behoudens algemeen geldende regels van openbare orde, behoudens het in het Burgerlijk Wetboek bijzonderlijk bepaalde aangaande productaansprakelijkheid (artikelen 6:185 t/m 6:193 BW), geldt voldoening door ons aan onze verplichting tot levering, met inachtneming van hetgeen betreffende garanties en reclames is geregeld in artikel 13, steeds als enige en algehele schadevergoeding en is elke andere vordering tot schadevergoeding aan de zijde vande opdrachtgever uitgesloten.

15.2.   Wij zijn jegens de opdrachtgever, niet zijnde een consument, nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interesten, die het gevolg zijn van persoonlijke ongevallen, noch zijn wij jegens de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interesten wegens schade aan roerende en onroerende zaken, het verloren gaan van aan geleverde producten toegevoegde waarde als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden, hetzij direct, hetzij indirect bij de opdrachtgever of derden veroorzaakt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde, ons niet leidinggevend personeelsleden hier uitdrukkelijk nietonder begrepen.

15.3.   Wij zijn jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt tengevolge van aanspraken van derden, eigen personeelsleden hieronder begrepen, naar aanleiding van schade van welke aard dan ook, als veroorzaakt door de door ons geleverde of doorgeleverde producten.

15.4.   De opdrachtgever stelt ons schadeloos ter zake van alle schade die wij lijden tengevolge van iedere schadeaanspraak van derden, eigen personeelsleden van de opdrachtgever hieronder begrepen en naar aanleiding van schade ontstaan tengevolge van een door ons geleverd of doorgeleverd product.

15.5.   Voor zover wij worden aangesproken door derden als in het voorgaande lid bedoeld, ter zake van wier aanspraken de opdrachtgever ons moet schadeloos stellen, vergoedt de opdrachtgever ons tevens volledig alle kosten van juridische en overige bijstand, die wij moeten maken ter zake van deze schadeaanspraken, zoals verweer voeren, onderhandelen etc. Deze kosten worden geacht minstens 15% van het geclaimde schadebedrag te bedragen, onverminderd ons recht de werkelijk door ons gemaakte redelijke kosten van rechtsbijstand c.a. ter vergoeding bij de opdrachtgever in te dienen.

15.6.   Opdrachtgevers uit de zorgsector, in het bijzonder de psychogeriatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en psychiatrie, zijn verplicht de door ons te leveren respectievelijk door ons door te leveren producten slechts door gekwalificeerd personeel, dat bekend is met de producten, het correct gebruik van die producten en de risico’s die de producten althans het gebruik daarvan met zich meebrengen, te laten gebruiken, bij gebreke waarvan wij jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk zijn voor schade die hij direct dan wel indirect door het gebruik van deze producten lijdt.

15.7.   De opdrachtgever respectievelijk het door hem in te schakelen personeel is gehouden om als deskundige met de door ons te leveren producten om te gaan en deze op een correcte wijze, te gebruiken en in ieder geval niet onoordeelkundig te gebruiken, dan wel te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven dan wel de bijbehorende gebruiksaanwijzing geschikt is, dan wel een doel afwijkend van de door ons verstrekte informatie respectievelijk het doel waarvoor de producten door ons zijn vervaardigd.

15.8.   Op verzoek van de opdrachtgever of uit eigener beweging zijn wij bereid de opdrachtgever gericht over door ons te vervaardigen en/of te leveren producten, dan wel het gebruik daarvan, te adviseren, mits de opdrachtgever ons uitvoerig en volledig informeert aangaande de voorgenomen aanwending. Aan dit advies kunnen geen rechten ontleend worden door opdrachtgever.

15.9.   Desgewenst zal door ons een proefkledingstuk worden vervaardigd op basis van een vooraf besproken en goedgekeurd kledingpatroon, welk proefkledingstuk bij de opdrachtgever gedurende een bepaalde periode in gebruik kan worden genomen teneinde de aanwendingsmogelijkheden ervan te onderzoeken. Te allen tijde vindt verwerking van de door ons verstrekte adviezen respectievelijk het gebruik van de op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proefkledingstukken en vervolgkledingstukken plaats op verantwoordelijkheid van de opdrachtgever zelf.

15.10. Onverminderd het in de leden 1 tot en met 9 bepaalde zijn wij jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag van de ter zake van de overeenkomst met de opdrachtgever bedongen prijs aangaande de levering van de producten en materialen die tot de schade indirect of direct aanleiding hebben gegeven, vertragingsschade hier uitdrukkelijk onder begrepen.Dit lid geldt uitdrukkelijk niet voor de opdrachtgever tevens zijnde consument, die ons aanspreekt op grond van artikelen 6:185 e.v. BW.

15.11. Indien het voorgaande lid als onredelijk bezwarend wordt beschouwd en wordt vernietigd dan wel indien schade ontstaat door een onjuiste advisering, voor zover deze onjuistheid het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Simone Medicare, is de aansprakelijkheid in ieder geval te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Simone Medicare afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het terzake geldend eigen risico.  

15.12. Simone Medicare is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment, waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de

Simone Medicare.

15.13. Voor zover wij producten hebben vervaardigd conform de instructies van de opdrachtgever, stelt de opdrachtgever ons onverminderd het overige in dit artikel bepaalde schadeloos voor iedere aanspraak die haar grondslag vindt in een gebrek in het conform deze instructies vervaardigde product.In alle gevallen waarin de opdrachtgever uit hoofde van deze bepaling gehouden is ons schadeloos te stellen, is hij eveneens gehouden op ons eerste verzoek gehoor te geven aan onze oproep ons in een gerechtelijke procedure te vrijwaren.

15.14. Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt ten aanzien van alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten na verloop van 1 jaar na factuurdatum, tenzij sprake is van een aanspraak, gebaseerd op artikelen 6:185 e.v. BW (Productenaansprakelijkheid), in welk geval de termijnen van artikel 6:191 BW gelden.

16.         Geschillen en toepasselijk recht

16.1.   Op alle door deze voorwaarden beheerste offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2.   Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de uitgebrachte offertes, gedane aanbiedingen en/of met ons gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van onze woonplaats.